СООПШТЕНИЕ

Како што е веќе традиција и оваа година, Општина Дебар, во соработка со институциите што се наоѓат во Општина Дебар, ќе организира ТУРНИР ВО МАЛ ФУТБAЛ во чест на […]

СООПШТЕНИЕ

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ “Детален урбанистички план за Блок -1 (измена и дополнување), КО Дебар 2, КО Дебар 3, Општина […]

К О Н К У Р С

Врз основа на член 50 точка 11 на „Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Република Македонија”) бр.5/02, член 17 точка 8 на “Статут на Општина Дебар” […]

СООПШТЕНИЕ

Градоначалникот на Општина Дебар ОБЈАВУВА утврдување на места на кои е дозволено да се истакнуваат изборни плакати на организаторите на изборната кампања за […]

СООПШТЕНИЕ

9 Мај-Ден на Европа Почитувани граѓани Општина Дебар и Делегацијата на Европска Унија во Македонија, по повод обележување на денот на Европа 9 мај, организира […]

СООПШТЕНИЕ

Врз основа на член 7 од Деловникот за работа на Советот на Општината Дебар (“Службен гласник на Општината” бр.4/2005) На ден 24.04.2017 год. се донесе: […]

СООПШТЕНИЕ

Се соопштуваат сите граѓани и правни лица дека Општина Дебар од 20.04.2017 до 05.05.2017 год, организира јавна презентација и јавна анкета за Предлог ’’Детален […]

СООПШТЕНИЕ

Се соопштуваат сите граѓани и правни лица дека Општина Дебар од 20.04.2017 до 05.05.2017 год, организира јавна презентација и јавна анкета за Предлог ’’Детален […]

СООПШТЕНИЕ

Се соопштуваат сите граѓани и правни лица дека Општина Дебар од 20.04.2017 до 05.05.2017 год, организира јавна презентација и јавна анкета за Предлог ’’Измена и дополнување […]

СООПШТЕНИЕ

Врз основа на член 7 од Деловникот за работа на Советот на Општината Дебар (“Службен гласник на Општината” бр.4/2005) На ден 14.03.2017 год. се донесе: […]

enabavki
enabavki